Система автоматизованого інформування

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР


Україна, м. Київ
Нова Редакція Договору діє від 06 травня 2015 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВЯ «ПРАЙМ», в подальшому Виконавець, в особі директора Бикової Ксенії Сергіївни, яка діє на підставі Статуту пропонує необмеженому колу фізичних осіб отримання послуг з оброблення та введення даних Замовника до Системи автоматизованого інформування лікарів, медичних сестер, студентів медичних спеціальностей та керівників медичних закладів в зв’язку з чим публікує даний Публічний договір (надалі по тексту – Договір), про наступне:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Сайт - сайт Виконавця: http://vz-vr.com.ua/
Система автоматизованого інформування лікарів, медичних сестер, студентів медичних спеціальностей та керівників медичних закладів чи Система – програмний продукт, який забезпечує в порядку визначеному даним Договором розсилання інформації, безпосередньо на електронну пошту Замовника, протягом строку дії реєстрації Замовника в Системі.
Реєстрація Замовника в Системі – звернення Замовника до Виконавця через Сайт, з метою замовлення послуг з оброблення та введення даних Замовника до Системи, в наслідок чого, Виконавець здійснює реєстрацію в Системі шляхом створення індивідуального облікового запису. Користувач Системи – Замовник, який в порядку визначеному даним Договором отримав послуги Виконавця та зареєстрований в Системі.
Інформація – відомості та матеріали, які надсилаються Замовнику в порядку визначеному даним Договором, протягом строку дії реєстрації Замовника в Системі.
Інші терміни використовуються в їх звичайному значенні, а будь-яке їх тлумачення здійснюється на основі загальноприйнятого змістовного навантаження.


СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Даний Договір у відповідності до ст. 641 Цивільного Кодексу України є офіційною пропозицією (офертою) Виконавця, щодо надання послуг з оброблення та введення даних до Системи (в подальшому - Послуги), укласти Договір фізичній особі (в подальшому – Замовник), яка виявила бажання зареєструватися в Системі. Договір містить істотні умови, необхідні для надання Послуг.
1.2. Договір є публічним договором приєднання відповідно до ст.ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, тому:
1.2.1. Форма та зміст його затверджуються Виконавцем.
1.2.2. Договір не передбачає можливості внесення змін з боку Замовника.
1.2.3. Укладається у спосіб приєднання до нього Замовником, шляхом здійснення останнім платежу на умовах даного Договору. Проведення оплати Замовником свідчить про прийняття всіх умов дійсної оферти та є рівносильним укладанню даного Договору в письмовій формі.
1.2.4. Договір набуває чинності з моменту надходження відомостей з банку про оплату за послуги на рахунок Виконавця.
1.3. Договір може бути змінений Виконавцем без будь-якого попереднього повідомлення Замовника. Дійсна версія Договору розміщена на сайті Виконавця. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту його розміщення на сайті Виконавця, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.
1.4. На Сайті Виконавець може розміщувати інструкції, правила та інші документи, які встановлюють додаткові умови роботи Системи та/чи Сайту та які після розміщення на Сайті стають невід’ємною частиною даного Договору. 1.5. Реквізити Виконавця зазначаються в даному Договорі та в Рахунку, який надсилається Замовнику. В разі зміни реквізитів Виконавець вносить відповідні зміни до даного Договору.
1.6. При порушенні умов даного Договору Замовником, в тому числі надання недостовірних даних при заповненні реєстраційних полів на сайті, Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати Договір (відмовитися від Договору). Про розірвання Договору Виконавець попереджає Замовника за 10 календарних днів до дати такого розірвання, шляхом направлення листа на електронну пошту надану Замовником в порядку визначеному Договором. Наслідком відмови Виконавця від Договору є скасування реєстрації Замовника в Системі шляхом виключення його даних з Системи.


СТАТТЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. На умовах даного Договору Виконавець зобов’язується надати послуги Замовнику з оброблення та введення даних до Системи на термін зазначений в даному Договорі, а Замовник зобов’язується сплатити за надані послуги.
2.1.1. Результатом наданих послуг по даному Договору є реєстрація Замовника в Системі.
2.1.2. Система пропонує зареєстрованим користувачам адресне надсилання нормативних документів, відомостей про науково-практичні конференції, рекомендації профільних головних спеціалістів МОЗ України, новинки спеціалізованих видань, програми професійної підготовки, професійні посібники, довідкову інформацію про курси підвищення кваліфікації, стажування та міжнародного обміну (в подальшому – інформація).
2.2. Виконавець зобов’язується надати Послуги по даному Договору протягом 3-х робочих днів з дня надходження коштів від Замовника на рахунок Виконавця та надсилає Замовнику електронне повідомлення про надання послуг та реєстрацію в Системі на його електронну пошту.
2.3. Порядок надання послуг:
2.3.1. Реєстрація Замовника в Системі здійснюється через сайт Виконавця: http://vz-vr.com.ua/
2.3.2. Замовник, який бажає стати зареєстрованим користувачем Системи обирає розділ: «для лікарів та медсестер».
2.3.3. В обраному розділі Замовник заповнює всі реєстраційні поля, в тому числі зазначає повну і достовірну інформацію щодо своїх особистих даних. Від заповнення поля «тип лікаря» залежить вартість оплати, характер послуг, що надаються, види інформаційних матеріалів, що надсилаються. Відповідальність за наслідки внесення недостовірних даних в поле «тип лікаря» Замовник несе особисто.
2.3.4. Перед проведенням реєстрації в Системі, Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами даного Публічного Договору та в разі згоди зробити відповідні відмітки, що пропонує Система. В разі, якщо Замовник не погоджується з умовами даного Договору він має відмовитися від подальшої реєстрації.
2.3.5. Після підтвердження згоди з умовами Договору, Замовник отримає Рахунок на оплату за Послуги та має провести оплату в порядку визначеному статтею 3 даного Договору.
2.3.6. Протягом 3-х робочих днів з дня надходження коштів від Замовника, Виконавець зобов’язується обробити дані Замовника та внести їх до Системи шляхом створення індивідуального облікового запису. Виконавець надсилає повідомлення про надання Послуг та проведення реєстрації Замовника в Системі на електронну пошту Замовника з дня отримання коштів на рахунок Виконавця.
2.4. При здійсненні реєстрації в Системі в відповідному розділі та з метою належного складання звітних документів, Замовник зобов’язується при заповненні обов’язкових реєстраційних полів вносити достовірну та повну інформацію щодо: прізвища, ім’я по батькові; домашня адреса; контактні (домашній та мобільний) телефони; адреса електронної пошти; місце роботи; тип лікаря. Сторони визнають, що вся інформація зазначена Замовником при заповненні реєстраційних полів є достовірною та може використовуватися Виконавцем при зверненні до Замовника, направленні письмових повідомлень, складанні відповідних звітних документів як щодо Замовника, так і з метою надання інформації відповідним контролюючим органам. В разі зміни інформації зазначеної Замовником при проведенні реєстрації в Системі, останній зобов’язаний направити письмове повідомлення на електронну адресу Виконавця, зазначену в реквізитах даного Договору.
2.5. Реєстрація Замовника в Системі на умовах даного Договору дійсна протягом 1 (одного) календарного року з дати оплати Замовником Рахунку. В разі бажання Замовника продовжувати користуватися Системою, останній здійснює реєстрацію в Системі, на умовах визначених в редакції Публічного Договору, що діятиме на час такої реєстрації.
2.6. Замовник, як зареєстрований користувач Системи, протягом строку реєстрації матиме право на безпосереднє отримання інформації в обсязі та за тематикою визначеною Виконавцем. Замовник не має право встановлювати вимоги щодо тематики інформації, обсягу та строків її надсилання.


СТАТТЯ 3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І УМОВИ ОПЛАТИ.

3.1. Вартість Послуг визначається відповідно до вказаного Замовником при реєстрації типу лікаря (Лікар чи Медсестра) та вказується у сформованому рахунку.
3.1.1. Вартість Послуг Виконавця при здійсненні реєстрації Замовника в Системі для лікарів становить 240,00 (двісті сорок гривень 00 копійок). Виконавець не є платником ПДВ.
3.1.2. Вартість Послуг Виконавця при здійсненні реєстрації Замовника в Системі для медсестер становить 100,00 (сто гривень 00 копійок). Виконавець не є платником ПДВ.
3.2. Замовник оплачує послуги на умовах повної передоплати.
3.3. Рахунок на оплату послуг формується Системою автоматично після підтвердження Замовником згоди з умовами даного Договору та надсилається на електронну адресу зазначену при введенні даних в реєстраційних полях на сайті.
3.4. Рахунок Виконавця повинен бути оплачений Замовником протягом 3 (трьох) банківських днів з дня його формування. Валюта розрахунку – гривня. Форма розрахунку – безготівкова.
3.5. Замовник вважається таким, що виконав зобов'язання з оплаті, з моменту надходження коштів у сумі, зазначеній в рахунку на оплату, на поточний рахунок Виконавця.
3.6. Послуги з оброблення та введення даних Замовника до Системи, за які надійшла оплата від Замовника (Замовників), вважаються наданими належним чином і в повному обсязі в день направлення Виконавцем електронного Повідомлення про надання Послуг та реєстрацію в Системі на електронну пошту Замовника (в подальшому – Повідомлення).
3.6.1. У випадку відсутності письмових претензій від Замовника щодо наданих послуг, протягом 3-х робочих днів з дня направлення повідомлення, Акт прийому-здачі наданих послуг вважається підписаним Сторонами, а послуги наданими належним чином.
3.6.2. На вимогу однієї із сторін, Акт прийому-здачі наданих послуг може бути складений на паперовому носії та підписаний уповноваженими представниками Виконавця та Замовника.


СТАТТЯ 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник має право:
4.1.1. на своєчасне і якісне отримання Послуги;
4.1.2. на безоплатне отримання від Виконавця вичерпної інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг та реєстрацію в Системі;
4.1.3. звертатися до Виконавця письмово з питаннями, що виникають в ході отримання послуги;
4.1.4. на безоплатне вилучення персональних даних Клієнта повністю або частково з Системи, або внесення змін до таких даних, а також користуватися іншими правами, наданими Законом України «Про захист персональних даних»;
4.1.5. на отримання інших платних послуг Виконавця на умовах окремо укладених договорів;
4.1.6. на дострокове припинення реєстрації в Системі в будь-який момент, при цьому Замовнику не повертається оплата за надані Послуги.
4.2. Замовник зобов’язаний:
4.2.1. виконувати умови Договору та дотримуватись вимог чинного законодавства України;
4.2.2. при заповненні реєстраційних полів надати повну та достовірну інформацію. За наслідки, що виникли з причини некоректності внесених даних, Виконавець не несе відповідальності;
4.2.3. в разі згоди з умовами Договору провести оплату згідно направленого Виконавцем рахунку;
4.2.4.повідомляти Виконавця про проблеми, що виникли з наданням Послуг;
4.2.5. використовувати отриману інформацію та матеріали виключно в особистих цілях;
4.2.6. надати Виконавцю електронну пошту зареєстровану на своє ім’я та забезпечити належне отримання інформації, матеріалів та розрахункових документів від Виконавця;
4.2.7. всі прохання, запитання та звернення до Виконавця надсилати з електронної адреси наданої при реєстрації;
4.2.8. в разі направлення Виконавцем вимоги щодо підписання Акту здачі-приймання наданих послуг, підписати та направити його Виконавцю протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання. У випадку невиконання даної вимоги та неотримання Виконавцем підписаного Акту або мотивованої відмови від підписання Акту, вважається, що надані послуги відповідають вимогам Договору та прийняті Замовником у повному об’ємі, що підтверджується Актом здачі-приймання наданих послуг, який підписаний уповноваженою особою Виконавця.
4.3. Виконавець має право:
4.3.1. в односторонньому порядку, самостійно змінювати умови даного Договору та вводити інші платні Послуги, шляхом опублікування відповідної інформації на Сайті;
4.3.2. в односторонньому порядку змінювати налаштування, дизайн, графічні матеріали Сайту, чи припинити роботу сайту;
4.3.3. в односторонньому порядку приймати рішення про роботу Системи, змінювати її структуру тощо; 4.3.4. в односторонньому порядку приймати рішення про обсяг та тематику інформації та матеріалів, що надсилається Замовнику, як зареєстрованому користувачу Системи;
4.3.5. використовувати персональні дані Замовника (Замовників) для належного надання послуг та забезпечення користуванням можливостями Системи з умовою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
4.3.6. на підставі договорів або в інший, не забороненій чинним законодавством України спосіб, залучати третіх осіб з метою більш ефективного надання Послуг.
4.4. Виконавець зобов’язаний:
4.4.1. надавати Послуги якісно та в обсягах передбачених Договором;
4.4.2. забезпечити надійний та безпечний обмін інформацією з Замовником;
4.4.3. забезпечити належну інформаційну підтримку Замовникові щодо надання послуг;
4.4.4. зазначити в реквізитах достовірну інформацію щодо даних Виконавця та розміщувати на Сайті актуальну контактну інформацію та можливі засоби зв‘язку;
4.4.5. забезпечити конфіденційність даних Замовників та дотримання законодавства України про захист персональних даних.


СТАТТЯ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за будь-які затримки і переривання зв'язку, збиток або втрати Замовника що відбуваються прямо або побічно з причин 5.3. Виконавець не відповідає за збиток, прямий або непрямий, понесений Замовником від використання або неможливості використання послуг Виконавця.
5.4. Виконавець не відповідає за порушення або неправомірні дії, допущені Замовником при використанні послуг, що надаються Виконавцем.
5.5. Жодна з Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, та їх виникнення засвідчено Торгово-промисловою палатою України.
5.6. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, негайно сповіщає про це іншу Сторону. Виконання даного Договору, в повному обсязі або частково, призупиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили продовжується більше трьох місяців, то Договір вважається розірваним.
5.7. Виконавець не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за межі суми, отриманої від Замовника, як оплата за послуги.


СТАТТЯ 6. Термін дії та порядок розірвання Договору

6.1. Датою укладання даного Договору є дата надходження відомостей з банку про оплату за послуги на рахунок Виконавця. Договір діє для кожного окремого Замовника протягом 1 (одного) року з дати оплати Замовником Рахунку за реєстрацію.
6.2. Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін, або за ініціативою однієї Сторони на умовах передбачених даним Договором.


СТАТТЯ 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Укладенням даного Договору Замовник надає згоду Виконавцю на використання персональних даних зазначених при реєстрації на сайті та їх використання в діяльності Виконавця з метою належного надання послуг, в тому числі, але не обмежуючись: надсилання новин та інформації, ведення бухгалтерського та податкового обліку, формування та подання звітності до державних органів, надання інших послуг згідно договору. Замовник підтверджує, що повідомлення про використання персональних даних, або про їх знищення не є обов’язковим.
7.2. Будь-які спори, що виникають у процесі виконання цього Договору та у зв’язку з ним, підлягають вирішенню шляхом переговорів, а при неможливості досягти згоди - у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
7.3. У випадках, непередбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.


СТАТТЯ 8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, КОНТАКТИ ТА РЕКВІЗИТИ

Виконавець:Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я «ПРАЙМ»
Місцезнаходження: Україна, 02099, м. Київ, вулиця Ремонтна, будинок 13
ЄДРПОУ 38577220
Платник єдиного податку.
Банківські реквізити:

Контактні дані:
Поштова адреса:
Телефон:
Електронна пошта:

Підтверджую свою згоду з умовами цього Договору